Uznania

Urzędu Dozoru Technicznego - UDT

Od 1999 roku laboratoria posiadają świadectwa uznania Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie:

  • badania własności mechanicznych w temperaturze otoczenia i podwyższonej,
  • badania metalograficzne metodami makroskopowymi i mikroskopowymi.


Od roku 2009 posiadają również świadectwo podwykonawcy UDT w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych.

 

dozór techniczny

 

Polskiego Rejestru Statków - PRS
Od 1995 roku laboratoria posiadają uznanie, świadectwo uznania w zakresie:

  • badań własności mechanicznych,
  • badań metalograficznych.

polski rejestr statków

 

BUREAU VERITAS - BV
Od 2004 roku laboratoria posiadają uznanie, świadectwo uznania w zakresie:

  • badań własności mechanicznych,
  • badań metalograficznych.

 

bureau veritas